Werkcollege met stemkastjes

Posted by Natasa Brouwer, on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m.

About

Docent

Erwin van Vliet, UvA/FNWI

Schaal onderwijs

Grote groepen studenten.

Inhoud

Psychobiologie. Patophysiologie van de zenuwstelsel.

Beginsituatie en interventie

Door de beperkte docentencapaciteit was het niet meer mogelijk om de studenten in kleine klassen werkcollege te geven, vandaar dat gekozen is voor een interactief werkcollege voor de gehele groep. Hierbij is gebruik gemaakt van stemkastjes die door de UvA beschikbaar gesteld zijn, waardoor alle studenten tijdens het college de mogelijkheid krijgen om te participeren.

Onderwijsdoel van de interventie

Het doel is om de studenten pro-actief te betrekken bij de colleges, meer verantwoordelijkheid te leggen bij de student qua voorbereiding en de interactie tussen student en docent te vergroten. 

Interventie

Het gebruiken van deze methodes kostte mij de eerste keer veel tijd. Want hoe werkt het programma? Welke vragen stel ik? Hoe krijg ik studenten actief? Er heeft veel tijd in gezeten, maar het levert ook enorm veel op en de volgende keer zal het zeker minder tijdrovend zijn. 
De software die bij de stemkastjes hoort, bleek eenvoudig te ontrafelen. Met behulp van een USB stick in je computer, worden alle stemmen geregistreerd, geanalyseerd en geïntegreerd. Als voorbereiding op de werkcolleges wordt studenten duidelijk gevraagd om via discussiefora op Blackboard meerkeuzevragen in te sturen over de lesstof. Een aantal sterke vragen, die qua niveau lijken op tentamenvragen, worden vervolgens (door de docent) geselecteerd en behandeld in het werkcollege. Hierbij hebben de studenten dus de verantwoordelijkheid over de input voor het werkcollege, wat resulteert in een actieve houding, voorbereiding van de les en een aantal hele leuke vragen. Tijdens  werkcolleges en enkele hoorcolleges is het interactieve stemsysteem gebruikt om te controleren of studenten de stof goed begrepen hebben en misconcepties te identificeren, waarna verdere uitleg plaatsvindt.

Leerproces

De studenten bedenken voor de werkcolleges zelf meerkeuzevragen over de lesstof van de afgelopen week en sturen deze in via Blackboard. De vragen worden vervolgens in de werkcolleges behandeld, waarbij de studenten eerst de vraag individueel beantwoordden met behulp van een stemkastje. Vervolgens kunnen zij overleg plegen en het antwoord opzoeken in hun aantekeningen, waarna een tweede stemronde volgt. Deze methode heet peer-instruction. De resultaten die binnenkomen via de stemkastjes worden realtime verwerkt en geïntegreerd in de Powerpointpresentatie. Hierna worden de statistieken van de antwoorden bekend gemaakt, om te zien of meer mensen na overleg het juiste antwoord kiezen, en wordt het antwoord toegelicht.

Assessment

Deze interventie wordt gebruikt voor formatieve toetsing bij het opbouwen van kennis. Het resultaat of studenten het hebben begrepen is direct na elke gestelde vraag bekend aan de docent en aan student zelf. De leerdoelen worden summatief getoetst met behulp van een afsluitend tentamen.

Evaluatie van de interventie

A) Tevredenheid studenten

De studenten blijken de stemkastjes erg te waarderen, een ruime meerderheid gaf aan de stemkastjes graag te gebruiken, ook in andere lessen.

De studenten hebben tijdens de korte enquêtes die zijn afgenomen tijdens de werkcolleges, maar mondeling, per email en ook in de eindevaluatie aangegeven de gebruikte methodes erg te waarderen en te zien als een waardevolle aanvulling.
Het is erg motiverend voor studenten om direct het leereffect te zien en het is een erg prettige manier van werken.

B) Tevredenheid van de docent

Ik ben van mening dat we af moeten van de ouderwetse manier van lesgeven, dat een docent voor de klas staat met zijn verhaal en de studenten alleen maar schrijven. Juist de interactie tussen docent en student en het praktisch gebruik maken van kennis is het belangrijkste.De stemkastjes bieden een mogelijkheid hiertoe.

Er is veel gebruik gemaakt van het stemsysteem, het forum op Blackboard en de webcolleges. Studenten hebben de vernieuwingen als zeer positief ervaren en willen op deze wijze meer colleges krijgen in de toekomst. De evaluaties zijn beschikbaar bij de docent.

Het succes en de ervaring die de studenten en ik rijker zijn, ontstijgt met gemak de eventuele eerste drempel van tijdsinvestering.  Daarbij komt dat het waarschijnlijk is dat het gebruik van deze tool in het onderwijs de tweede keer veel minder tijd kost om te gebruiken, doordat er al een goed format is van afgelopen jaar.

Als je gebruik maakt van interactieve tools is dat nog geen directe garantie voor een goed college. Deze vorm van onderwijs vereist goede didactische vaardigheden van de docent, zodat er een  interactie tussen student en docent optreedt, waardoor de stof zo optimaal wordt overgebracht.  Wanneer dit lukt, biedt het goede perspectieven voor een beter onderwijs.

C) Tevredenheid met course design (constructive alignment) 

Van tevoren was ik zelf erg enthousiast over deze nieuwe manier van college geven, maar anderzijds was het ook spannend wat de respons van de studenten zou zijn. Deze bleek boven verwachting goed, een ruime meerderheid was erg tevreden over de stemkastjes en het resultaat op het tentamen was ook naar tevredenheid!


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.