Interactief college voor grote groepen met stemsysteem en webcolleges (onderwijs herontwerp)

Posted by Natasa Brouwer, on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m.

About

Docent

Erwin van Vliet, UvA/FNWI

Schaal onderwijs

Grote groepen studenten

Voorbeeld - videoclip


Flipped class college. Deze video laat zien hoe flipped class methode in de collegezaal in zijn werk gaat. De video is opgenomen op 20 november 2014 tijdens het college bij de cursus Pathofysiologie en Neurofarmacologie, 3e jaar Bachelor Psychobiologie, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam.

Inhoud

Tijdens de colleges wordt het raamwerk aangeboden, met aandacht voor klinische verschijnselen van diverse hersenziekten, diagnostiek en onderliggende mechanismen. Waar mogelijk zullen vertegenwoordigers uit de behandelende praktijken en onderzoekers een bijdrage aan de colleges leveren. Hierdoor kunnen studenten uit de eerste hand horen wat de problemen zijn bij de huidige diagnostiek/behandeling en waar op dit moment de kansen voor onderzoek liggen.

Beginsituatie en interventie

De cursus Pathofysiologie van het Zenuwstelsel kent in 2011 een grote toename van studenten - er waren 170 inschrijvingen. Het jaar daarvoor kon werkcollege gegeven worden in parallelle kleine werkgroepen onder leiding van drie docenten. Doordat er zo veel meer aanmeldingen waren, was het niet meer mogelijk werkcollege te geven in parallelle groepen. 

Om dit probleem op te lossen is de volgende interventie (herontwerp) bedacht: 
 • Hoorcollege en werkcollege in één grote groep geven. 
 • Werk door één docenten geven.
 • Studenten te activeren voor leren door stemvragen te introduceren zowel bij hoor- als bij werkcolleges. 
 • Aanbieden van webcolleges van alle gegeven hoorcolleges en werkcolleges 
 • Studenten vragen als voorbereiding op de werkcolleges meerkeuze vragen te maken en deze in Blackboard (forum) te posten. Studenten kunnen hiervoor opgenomen colleges terugkijken (webcolleges). Een selectie van de meerkeuze vragen die studenten hebben gemaakt wordt gebruikt bij de werkcollege.
 • Analyseren van gebruik van webcolleges (statistiek functionaliteit van Blackboard) om te zien hoe studenten de webcolleges gebruiken.

Onderwijsdoel van de interventie

Meer interactie tussen docent en student en het bereiken van meer “deep” en 
“active learning”. Op deze wijze mogelijk maken om werkcollege te geven aan 
170 studenten, in 1 zaal, door 1 docent.Meer interactie tussen docent en 
student en meer “deep and active learning”.

Leerdoelen

 • processen die leiden tot klinische verschijnselen van diverse hersenziekten kunnen beschrijven (Bloom niveau 1)
 • behandeling van klinische symtomen kunnen voorspellen (Bloom niveau 1)
 • bijdrage van onderzoek om tot een nieuwe behandeling te komen kunnen presenteren (Bloom niveau 1) 
 • huidige onderzoek van ziektebeeld kunnen beargumenteren (Bloom niveau 2)

Leerproces

Opzet college

Gedurende de eerste 3 weken vinden colleges plaats; daarnaast is tijd ingeruimd voor literatuur lezen en vragen beantwoorden. Aansluitend op ieder college 
worden studenten geacht literatuur over het onderwerp te lezen en aan de hand hiervan enkele vragen te beantwoorden. Per week wordt iedere dag 2 uur hoorcollege gegeven en aan het eind van iedere week 2 uur werkcollege, waarin de stof van de afgelopen week wordt behandeld. Alle colleges (ook gastcolleges) worden opgenomen op video (webcollege) en komen beschikbaar op Blackboard. Tevens wordt door de docent-coördinator een interactief stemsysteem gebruikt tijdens colleges en wordt gebruik gemaakt van discussiefora op Blackboard, waarbij studenten ter voorbereiding van werkcollege meerkeuzevragen moeten maken en opsturen. Deze vragen worden dan behandeld tijdens het (werk)college.

Ontwerp leeractiviteiten

Alle colleges worden opgenomen op video. Deze worden direct na het college beschikbaar gesteld via Blackboard. Hoor- en werkcolleges worden interactief. Interactieve stemvragen worden gesteld tijdens hoor-en werkcolleges volgens de methode peer-instruction:

 1. eerst moeten de studenten zonder overleg een meerkeuze vraag beantwoorden met behulp van het stemsysteem. De docent verzamelt de stemming in de computer, maar laat de uitslag nog niet zien.
 2. Vervolgens vraagt de docent de studenten om met elkaar te overleggen (buzz groepjes), ook mogen ze het antwoord opzoeken in hun aantekeningen.
 3. Daarna moeten studenten opnieuw dezelfde vraag beantwoorden. Ze mogen een ander antwoord kiezen dan ze de eerste keer hebben gegeven.
 4. Tenslotte laat de docent de uitslag van de eerste en tweede ronde zien. Dat is voor de docent een controle om te zien of er sprake is van misconcepties. De docent bespreekt het antwoord en de andere mogelijkheden en vraagt of er nog onduidelijkheden zijn.
 5. Bij het hoorcollege wordt dit systeem 2x gebruikt om te kijken of studenten een bepaald concept hebben begrepen. Bij werkcolleges worden op deze wijze diverse onderwerpen behandeld. 
 6. Het stemmen met de stemkastjes wordt ook gebruikt om feedback van studenten te krijgen over deze vorm van college en over het ervaren en het gebruik van webcolleges door de studenten. Aan het eind van de cursus kunnen studenten feedback geven over de gehele cursus middels een evaluatieformulier.
 7. Als voorbereiding op het werkcollege moeten studenten meerkeuze vragen ontwerpen over de stof die behandeld is tijdens de voorgaande hoorcolleges. Als voorbereiding hierop kunnen ze webcollege bekijken en studieboek gebruiken. Deze vragen kunnen ze posten op een forum op Blackboard. Deze vragen worden gebruikt tijdens het werkcollege.

Assessment

De leerdoelen worden getoetst met behulp van een afsluitend tentamen van 40 meerkeuze vragen. Tijdens de cursus worden de studenten hierop voorbereid door het gebruik van het interactieve stemvragen. Op deze wijze kon goed al tijdens de cursus worden nagegaan of studenten aan een leerdoel voldoen

Evaluatie van de interventie

A) Tevredenheid studenten

De studenten hebben tijdens de korte enquêtes die zijn afgenomen tijdens de werkcolleges, maar mondeling, per email en ook in de eindevaluatie aangegeven de gebruikte methodes erg te waarderen en te zien als een waardevolle aanvulling.  Er is veel gebruik gemaakt van het stemsysteem, het forum op Blackboard en de webcolleges. Studenten hebben de vernieuwingen als zeer positief ervaren en willen op deze wijze meer colleges krijgen in de toekomst. De evaluaties zijn beschikbaar bij de docent.

B) Tevredenheid van de docent

De docent was erg tevreden met het resultaat en had niet verwacht dat deze vernieuwingen zo’n groot effect zouden hebben. Het toepassen van dit soort vernieuwingen vraag veel voorbereidingstijd, maar hij wil dit ook zeker in de toekomst blijven gebruiken en hij verwacht dat door de opgedane ervaring minder tijd nodig zal zijn voor de voorbereiding. Punten ter verbetering: gastdocenten nog beter instrueren dat het college maximaal 1 uur en 50 min mag duren (meer wordt er niet opgenomen), tijdens de werkcolleges iets minder tijd geven om te overleggen, sommige studenten geven aan dat het sneller mag.

Quote docent: ‘Ik ben van mening dat we af moeten van de ouderwetse manier van lesgeven, dat een docent voor de klas staat met zijn verhaal en de studenten alleen maar schrijven. Juist de interactie tussen docent en student en het praktisch gebruik maken van kennis is het belangrijkste.

C) Tevredenheid met course design (constructive alignment) 

Tijdens de cursus pathofysiologie tijdens het hoorcollege over epilepsie werd 2x tijdens het college getoetst (met stemkastjes) of studenten het concept begrijpen. Verder zijn wekelijks werkcolleges gegeven (in totaal 3x), waarbij studenten zelf als voorbereiding op het werkcollege meerkeuze vragen hebben ontworpen en opgestuurd via een forum op Blackboard. Deze vragen werden in de werkcolleges gebruikt. Om te toetsen of studenten de stof hebben begrepen, heeft de docent hen eerst de vraag laten beantwoorden, zonder opzoeken of overleg (toets kennis uit het hoofd). Daarna heeft hij ze laten overleggen/opzoeken en gevraagd nogmaals de vraag te beantwoorden. Hieruit kon de docent afleiden of er misconcepties waren en of iedereen de stof had begrepen. Per werkcollege heeft de docent 10-12 meerkeuzevragen behandeld, over de stof die de week ervoor in het hoorcollege was behandeld. 
Na 4 weken werd een meerkeuze tentamen afgenomen, bestaande uit 40 vragen met 4 mogelijke antwoorden. Deze vragen zijn gemaakt om te toetsen op algemene leerdoelen van de gehele cursus (zie onder leerdoelen):
Hierdoor waren de colleges afgestemd met tentamen over de gehele cursus (constructive alignment). Het eindcijfer was bepaald aan de hand van het aantal juist beantwoorden tentamenvragen volgens de formule: (Aantal vragen goed – 10 )* 0.333333. De gemiddelde score van 144 studenten was het cijfer 7 en 81% van de studenten heeft het tentamen gehaald.

Het sterke punt van deze cursus was dat veel ervaren docenten zijn uitgenodigd om iets over hun eigen expertise te komen vertellen in deze cursus. De wetenschappelijk inhoud was daardoor heel erg goed. 
Punten ter verbetering: ondanks dat de inhoud van de colleges en de tentamenvragen op een goed niveau waren, was het niet bij alle (gast)docenten altijd duidelijk wat de specifieke leerdoelen waren. De coördinator heeft de gastdocenten vooraf de leerdoelen van de cursus gemaild, en gevraagd deze leerdoelen expliciet te betrekken op het onderwerp waarover ze lesgeven. Volgend jaar worden docenten gevraagd om een slide te maken/gebruiken waarop het specifieke leerdoel van het college verwoord staat.

___
Dit onderwijsherontwerp was gemaakt in het kader van het BKO traject.


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also